1. Hitotsu!   Jinkaku kansei ni tsutomeru koto.
Seek perfection of character.

2. Hitotsu!   Makoto no michi o mamoru koto.
Be faithful.

3. Hitotsu!   Do ryoku no seishin o yashinau koto.
Endeavour to excel.

4. Hitotsu!   Rei gi o omonzuru koto.
Respect others.

5. Hitotsu!   Kekki no yu o imashimuru koto.
Refrain from violent behaviour.