Dojo Kun

04 Dec

1. Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomeru koto.
Seek perfection of character.

2. Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto.
Be faithful.

3. Hitotsu! Do ryoku no seishin o yashinau koto.
Endeavor to excel.

4.Hitotsu! Rei gi o omonzuru koto.
Respect others.

5Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto.
Refrain from violent behaviour.

Leave a Reply